All inclusive – надминување на бариери

    All inclusive – надминување на бариерите за учество, е иновативен проект за стратешко партнерство за млади. Се состои од шест партнери во три различни земји: Финска, Италија и Северна Македонија. Сите партнери работат со проекти за мобилност и / или млади лица со попреченост и многу сакаат да развиваат нови методи за тоа како можеме да овозможиме проекти за мобилност на оние кои сега се исклучени.

Од различни причини, младите лица со попреченост честопати се исклучени од меѓународната соработка, на пример, од проектите за мобилност Еразмус +. Под млади луѓе со попреченост во овој проект ние претежно подразбираме луѓе кои имаат интелектуална и развојна попреченост. На оваа разновидна група на луѓе ќе им треба посебна поддршка за да можат да присуствуваат на активности за мобилност. За некои
млади со попреченост дури не е можно да патуваат и да учествуваат во горенаведените искуства, поради повеќекратни и сложени попречености. Организациите кои учествуваат во овој проект сметаат дека недостасуваат знаење и знаење за тоа како треба да се дизајнираат и извршуваат проекти за мобилност кои вклучуваат млади луѓе со попреченост.

Проектот ќе развие два интелектуални резултати.

  • Првиот е чекор по чекор упатство кое поддржува учество на млади лица со попреченост во активности за мобилност, имајќи ги предвид посебните потреби на целната група. Овие упатства ќе го вклучат целиот процес на проект за мобилност, од планирање до евалуација. Упатствата вклучуваат методи за зајакнување на младите лица со попреченост, поддршка на нивната комуникација со употреба на различни методи. Ова ќе вклучува потребна поддршка за да можат да учествуваат во проекти за мобилност.
  • Вториот интелектуален резултат е метод за тоа како младите лица со попреченост кои не се во можност да патуваат, можат да учествуваат во проект за мобилност. Може да има различни
    причини за ова : сетилната одбранбеност може да ја попречи способноста на лицето да функционира на јавни места, потребната поддршка може да биде толку голема, што нe e возможно физичкото учество во проект за мобилност илипредизвикувачкото однесување може да биде толку сериозно што патувањето не е можно. Од наша перспектива, овие предизвици не значат дека лицето за кое станува збор не може да учествува во значаен начин за проект за мобилност.

И методот и упатствата ќе бидат изработени заедно со партиските организации, другите засегнати страни и самите млади. Професионалците кои учествуваат во овој проект ќе бидат претежно наставници, младински работници и други инструктори. Младите се млади лица со попреченост во различни ситуации. Некои од нив живеат во станбени единици, дел од нив учествуваат во секојдневни активности, некои живеат дома или сами, а некои одат на училиште.

Покрај интелектуалните резултати, организациите во овој проект ќе обучуваат младински работници како да ги користат. За време на проектот, организациите исто така ќе развијат проект за мобилност на млади лица со попреченост и ќе има повеќекратни настани во секоја од земјите.

Нашата цел во овој проект е исто така да ја подигнеме свеста за можностите за оневозможување на младите за меѓународна соработка. Да, постојат предизвици, но не е невозможно да се изгради вистински проект за учество преку мобилност за младите за кои станува збор. Сите организации во овој проект гледаат на ова како важна работа и увидоа дека тоа не се случува само по себе. Потребни се активности за да се случи ова.

Првиот резултат од проектот е Водичот за организирање на младинска работа каде учествуваат млади лица со попреченост. Водичот е поделен на 4 дела и тоа:

-Чекор по чекор како да се спроведе младинска размена со лица со попреченост

-Листа за проверка на спроведените чекори

-Дневник за полесно организирање на активностите и

-Активности за евалуација

Guidelines for planning and organising a Youth Exchange with young people with disabilities

Следете ги новостите!

Претплати сѐ за да бидеш во тек со сите можности за млади.

Никогаш нема да ја дадаме, да тргуваме или да ја продадеме вашата е-маил адреса. Може да направите unsubcribe во секое време.

mk_MK