Повик за учесници на панел дискусија: Како полесно до виза за волонтери? Млади хаб, 10.03.2020, 12:00 часот

[MK / ENG / ALB]

ЦМА Крик организира панел дискусија на тема: Како полесно до виза за волонтери од Европски Солидарен Корпус?

Панел дискусијата ќе се одржи на 10ти март 2020 год. (вторник), со почеток од 12.00 часот, во просториите на Канцеларијата на Претседателот – МладиХаб.

Панел дискусијата има за цел да ја доближи постапката за аплицирање и добивање на волонтерска виза за волонтерите во вашите организации и да ја зајакне соработката со Министерството за надворешни работи, Министерство за внатрешни работи и Министерство за труд и социјална политика како релевантни чинители во процесот на издавање виза и регулирање на престојот на волонтерите.

На панел дискусијата како говорници ќе се јават:
-претставник на Министерството за надворешни работи
-претставник на Министерство за труд и социјална политика -претставник на Министерството за внатрешни работи и
-претставник од Цма Крик.

По обраќањата на говорниците следи дискусија за предизвиците со кои организациите и волонтерите се соочуваат во процесот на добивање виза и регулирање на престојот на волонтерите.
Панел дискусијата е дел од проектните активности од проектот VISA International System for Advocacy кои ЦМА Крик ги имплементира поддржани од програмата Еразмус + преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Проектот опфаќа низа активности кои имаат за цел да го олеснат процесот на извадење на виза за интернационални волонтери.

Како дел од проектните активности ЦМА КРИК ќе:
1. Организира средби и панел дискусии низ Репубика Северна Македонија со претставници на релавентни институции кои се вклучени во процесот на издавање на виза за интернационални волонтери (Министерство за внатрешни работи, Министерство за надворешни работи и Министерство за труд и социјална политика) и претставници на младински организации акредитирани за програмите Европски волонтерски сервис и Европски солидарен корпус. Целта на средбите е запознавање на организациите со процесот на издавање на виза за интернационалните волонтери.

2. Подотовка на 2 документи
– Документ во кој секвенцијално ќе бидат објаснети чекорите и потребните документи за извадање на виза за интернационални волонтери.
– Документ со контакт листи од амбасадите во Република Северна Македонија.

Поради ограничен број на учесници, ве молиме пријавете се со пополнување на следната форма најдоцна до 8ми март 2020 година:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca13aygsVgRjlXm5C1QWwTzohDYnVJhqFgF05rW00uYkZXQw/viewform


—————————————————————————————–
CYA Krik is organizing a panel discussion on the topic: How to ease the process of getting of visa for European Solidarity Corps volunteers?

The panel discussion will be held on March 10, 2020, starting at 12pm, in MladiHub.

The panel discussion aims at streamlining the process of applying for and receiving a volunteer visa for volunteers in your organizations as well as to strengthen cooperation with the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Labor and Social Policy as relevant stakeholders in the visa issuance process and the regulation of volunteer residency requirements.

The panel discussion will include the following speakers:
-A representative from the Ministry of Foreign Affairs;
-A representative from the Ministry of Internal Affairs;
-A representative from the Ministry of Labor and Social Policy;
-A representative from Center for Youth Activism Krik.

Following the panelists presentations, a discussion on the challenges that organizations and volunteers face through the process of obtaining a visa and regulating volunteer residency requirements will follow.

The panel discussion is part of the activities of the VISA International System for Advocacy project implemented by CYA Krik within the Erasmus + program and supported by the National Agency for European Educational Programs and Mobility.

This project covers a series of activities aimed at streamlining the application process for international volunteer visa.

As part of the project activities, CYA Krik will:
1. Organize meetings and panel discussions across North Macedonia with representatives of relevant institutions involved in the process of issuing an international volunteering visa (Ministry of Labor and Social Policy, Ministry of Internal Affairs and Ministry of Foreign Affairs) and representatives of youth organizations accredited for European Voluntary Service and the European Solidarity Corps. The purpose of such meetings is to familiarize organizations with the process of issuing a visas to international volunteers.

2.Formulation of two documents:
– A document that will sequentially explain the steps and documents required to apply for an international volunteer visa and
– A document with contact lists from embassies in North Macedonia.

Due to limited space, please fill out and submit the form below by March 8, 2020 the latest:
https://docs.google.com/forms/d/1sOKBAIY5MjqeVI81ZDsq62_13gESga4VJ3oSuM_M57s


——————————————————————————————-
CYA Krik organizon një panel diskutimi me temën: Si të merrni viza për vullnetarët nga European Solidarity Corps?
Diskutimi në panel do të mbahet më 10 Mars 2020, me fillim ne oren 12:00, në MladiHub.

Diskutimi në panel synon të lehtësojë procesin e aplikimit dhe marrjes së vizës vullnetare për vullnetarë në organizatat tuaja, si dhe forcimin e bashkëpunimit me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale si palë të interesuara në procesi i lëshimit të vizave dhe rregullimi i kërkesave të qëndrimit vullnetar.

Diskutimi në panel do të përfshijë folësit nga:
 Një përfaqësues nga Ministria e Punëve të Jashtme;
 Një përfaqësues nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale;
 Një përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme; dhe
 Një përfaqësues nga Center for Youth Activism – CYA Krik.
Pas prezantimeve të panelistëve, do të pasojë një diskutim mbi sfidat me të cilat përballen organizatat dhe vullnetarët përmes procesit të marrjes së vizës dhe rregullimit të kërkesave të qëndrimit vullnetar.
Diskutimi në panel është pjesë e aktiviteteve të projektit VISA International System for Advocacy të implementuar nga CYA Krik brenda programit Erasmus+ dhe i mbështetur nga National Agency for European Educational Programs and Mobility.
Projekti mbulon një seri aktivitetesh që synojnë të thjeshtojnë procesin e aplikimit për vizat ndërkombëtare vullnetare.

Si pjesë e aktiviteteve të projektit, CYA Krik do të:
1. Organizon takime dhe diskutime panelesh në të gjithë Maqedoninë e Veriut me përfaqësues të institucioneve përkatëse të përfshira në procesin e lëshimit të vizës ndërkombëtare vullnetare (Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Punëve të Jashtme) dhe përfaqësuesit e organizatave rinore të akredituara për European Voluntary Service and the European Solidarity Corps. Qëllimi i takimeve të tilla është njohja e organizatave me procesin e lëshimit të vizave për vullnetarë ndërkombëtarë.
2. Formulimi i dy dokumenteve:
– Një dokument që do të shpjegojë sekuencat dhe dokumentet e nevojshme për të aplikuar për një vizë ndërkombëtare vullnetare; dhe
– Një dokument me listat e kontakteve nga ambasadat në Maqedoninë Veriore.

Nëse dëshironi të merrni pjesë, ju lutemi plotësoni dhe dorëzoni formularin poshtë deri në daten 8 Mars 2020:
https://docs.google.com/forms/d/1sOKBAIY5MjqeVI81ZDsq62_13gESga4VJ3oSuM_M57s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *