Повик за учесници на обука за користење на Адолесцент Сет за Изразување и Иновации – Уницеф

ЦМА КРИК објавува повик за учесници на обука за користење на Адолесцент Сет за Изразување и Иновации – Уницеф


Што:
 Обука за користење на Адолесцент Сет за Изразување и Иновации – Уницеф

Кога: Обуката ќе се реализираа во четврток  30 март 2017 година, 16:00 – 20:00 часот

Каде: Младински центар КРИКНИ, Скопје

Ул. Караџица бр. 6, Пржино https://goo.gl/maps/2HzoMvMFt652

Повеќе за оваа обука:

Адолесцент Сетот има легендарна историја во УНИЦЕФ. Од своите скромни почетоци, дизајнот на сетот е заеднички напор на експерти, заедници и адолесценти од целиот свет. Адолесцент Сетот е прв сет на Уницеф кој користи  ‘design thinking’ and ‘human centered design’ (HCD) методи во неговото создавање.

Адолесцент Сет за Изразување и Иновации е пакет на насоки, алатки и материјали наменети за поддршка на земјите да ги вклучат адолесцентите на возраст од 10 – 18 години кои се погодени од конфликти, кризи и сиромаштија преку образованието, детската заштита, развој на младите и/или градење на мировни иницијативи.

Целта на адолесцент сетот за истражување и иновации е да промовира позитивни резултати за психосоцијалната благосостојба на адолесцентите, учење животни вештини, како и позитивно и активно ангажирање во нивните заедници преку крос-секторски прилагодливи и развојно соодветни пристапи. Сетот особено ги поддржува активностите на користење на креативност, иновативност и адолесцентска иницијативност како методи за постигнување на овие резултати.

Со оваа обука сакаме да им го претставиме овој Адолесцент Сет од УНИЦЕФ кој навистина ќе им помогне на младинските работници при спроведување и дијазнирање на младински програми.

Повеќе информации за Адолесцент Сетот – http://adolescentkit.org/#home-section

Профил на учесници: Младински работници – 16 – 29 години

Начин на аплицирање: Доколку сакате да учествувате на оваа обука пополнете ја оваа апликациска форма.

Рок за аплицирање: 29 март 2017 година

За дополнителни прашања можете да не контактирате на kriksending@gmail.com

 

Повик за учесници на креативни работилници кои ќе се реализираат во ДУЦОР Партение Зоографски, Скопје

ЦМА КРИК објавува: Повик за мотивирани учесници за креативни работилници

Што: Креативни работилници

1. Втор живот на тегли

2. Велигден

3. Шиење на јастуци

Кога: Работилниците ќе се реализираат во период од 28 март до 25 април 2017 година.

Втор живот на тегли – 28 март 19:00 – 20:00 часот

Велигден –04 април 19:00 – 20:00 часот

Шиење на јастуци –25 април 19:00 – 20:00 часот

Каде: ДУЦОР Партение Зоографски, Скопје

Повеќе за овој проект:

Фасилитатори на овие работилници се нашите ЕВС волонтери од Полска Барбара и Агата. Сите учестници ќе направат убави продукти од тегли и ќе ги украсуват на различни начини, ќе направат убави велигденски украси и јастучиња во различни облици. Главна идеа на проектот е младите со оштетен слух да се дружат и научат нешто ново,  да се работи во рамки на социјалната инклузија – инклузија меѓу младите со оштетен слух и останатите млади.

Профил на учесници:

 Млади на возраст од 14 – 20 години

 Мотивирани да учествуваат на работилниците

 Млади кои се во можност да доаѓаат во ДУЦОР Партение Зоографски

Начин на аплицирање:

Доколку сте заинтересирани за некоја или пак двете работилници пополнете ја оваа апликациска форма.

За дополнителни прашања можете да ни пишете на evskrik@gmail.com

Центар за младински активизам Цма Крик распишува повик за избор на членови на Управниот одбор

Центар за младински активизам Цма Крик распишува повик за избор на членови на Управниот одбор.
ПОВИК ЗА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА ЦМА КРИК

Центар за младински активизам Цма Крик ги повикува сите заинтересирани лица, запознаени со работата на Крик, процесите во земјата поврзани со младинската работа и работа со лица со попреченостда се пријават и да бидат дел од управното тело на Крик.
Пријавувањето се врши со:
–Мотивационо писмо каде освен стандардните делови на мотивационото писмо да одговори дополнително на следниве прашања:
1. Како ги замислувам активностите на Крик во наредните 2 години
2. Јас и Крик сме…
и
– кратка биографија на кандидатот.
Номинираното лице да има искуство со младинска работа и основни познавања на работа со лица со попреченост. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на Крик, infokrikcenter@gmail.com најдоцна до 20.03.2017 година, 23:59 часот со назнака:Кандидатура за член на Управен одбор на КРИК.
Собранието, врз основа на добиените апликации и презентацијата на кандидатите пред членовите на Генералното собрание, на Годишното собрание на Крик кое ќе се одржи на 23.03.2017, ќе изгласа членови на Управниот одбор.
Имено, според член 19 и 20 од Статутот на Крик, внатрешната организација на Управниот одбор и надлежностите се следни:
ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 19

(1) Управниот одбор го избира Собранието како највисок орган.
(2) Управниот одбор го сочинуваат пет члена.
(3) Член на Управниот одбор може да биде лице кое е деловно способно и е активен, полноправен член на Здружението најмалку две години.
(4) Управниот одбор се состанува најмалку еднаш на три месеци.

Член 20

Управниот одбор:
– го следи спроведувањето на Статутот, Стратегијата и Програмата на Здружението,
– се грижи за работењето и имотот на организацијата,
– мониторира и прегледува имплементација на одобрените годишни средтства и ако е возможно прави нивна измена,
– ја разгледува завршната сметка и ревизорскиот извештај и ги поднесува за усвојување пред Собранието,
– собира и алоцира нови средства,
– поднесува нови проекти
– развива политика која ја претставува пред Собранието,
– одговара пред Собранието за имплементација на одобрените одлуки,
– суспензира и исклучува членови согласно Член 11,
– поднесува годишни извештаи за својата работа пред Собранието и
– врши други работи во согласност со Статутот и актите на Здружението.

Работата на членовите на УО е на волонтерска основа. Управниот одбор се среќава најмалку еднаш на три месеци, и неговите записници се доставуваат и до сите членови на Собранието на организацијата. Управниот Одбор за својата работа одговара пред Собранието.

Центар за младински активизам Цма Крик распишува повик за членови на Генерално собрание на ЦМА КРИК

Центар за младински активизам Цма Крик распишува повик за членови на Генерално собрание.

ПОВИК ЗА ЧЛЕН НА ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА ЦМА КРИК

Центар за младински активизам Цма Крик ги повикува сите заинтересирани лица, запознаени со работата на Крик, процесите во земјата поврзани со младинската работа и работа со лица со попреченостда се пријават и да бидат дел од Генералното собрание на Крик.

Пријавувањето се врши со:

Пополнување на апликациската  форма најдоцна до 20.03.2017 23:59 часот.

Според Статутот на ЦМА КРИК ова се начините за одлучување за зачленување, исклучување и престанок на членувањето во здружението.

Член 8

(1) На Здружението може да му се приклучи секое правно и физичко лице.

(2) За условите и начините за приклучување, односно исклучување на член од Здружението одлучува Управниот одбор.

Член 9

(1) Постојат две категории на членување, односно полноправно и придружно.

(2) Полноправниот член има право на еден глас за време на Годишното Собрание, има право да биде биран во органите на Здружението, да учествува во работата на Здружението. Полноправниот член редовно плаќа членарина.

(3) Придружниот член може да присуствува на Годишното Собрание при што нема право на глас. Придружни членови се симпатизери на организацијата или гости. Придружниот член не плаќа членарина.

Член 10

2/3 од полноправните членови може да побараат престанок на функцијата на било кој член.

Член 11

(1)Член на здружението може да биде исклучен ако за тоа одлучат 2/3 од вкупниот број на Управниот одбор.

  1. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ

Член 12

(1) Членовите на Здружението ги прифаќаат ризиците од заедничкото работење и сите имаат подеднакви права.
(2) Обврските и одговорностите на членовите се поделени во овој Статут.

  1. УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 13

(1) Со Здружението управуваат членовите непосредно, или преку избраните претставници во органите на Здружението.

(2) Здружението води регистар на членовите.

(3) Податоците од ставот (2) на овој член се ажурираат најмалку еднаш годишно.

(4) Здружението ја гарантира анонимноста на личните податоци на членовите кои тоа го побарале.

Член 14

Мандатот на секој член кој има функција и учествува во работата на Здружението има времетраење од две (2) години, со право на реизбор.

  1. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ НА СОБРАНИЕТО

Член 15

(1) Собранието на Здружението е негов највисок орган, кое го води претседателот на Собранието, а во неговата работа учествуваат сите членови.

(2) Собранието:

– донесува Статут, програма и други акти,

– усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го објавува на огласната табла на својата интернет страница,

– доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа, односно до органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во случаите кога користи средства од Буџетот на Република Македонија, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа,

– одлучува за промена на целите на Здружението,

– одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на Здружението,

– избира и разрешува членови на органите,

– одлучува за статусните измени на Здружението,

– одлучува за престанок на Здружението со двотретинско мнозинство гласови од сите членови на Здружението и

– врши други работи во согласност со Статутот и актите на Здружението.

Член 16

(1) Собранието го води Претседателот, кој закажува редовна седница еднаш годишно.

(2) 2/3 од членовите кои се присутни на седницата одлучуваат и разрешуваат прашања поврзани со работата на Здружението.

Член 17

(1) 1/3 од членовите на Здружението можат да побараат вонредна седница, со предходно писмено барање доставено до претседателот на Собранието.

(2) Вонредната седница на Собранието се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за одржување.

Член 18

Сите кои се присутни на некоја од седниците на Собранието имаат подеднакво право на глас (еден човек – еден глас).

Годишното собрание на ЦМА КРИК ќе се случи на 23.03.2017 година четврток.

Полноправните членови на Генералното собрание треба да биле активни во активностите на организацијата најмалку една година (изминатата т.е. 2016). Активни во организацијата се смета спроведување, планирање и учество на активностите во Крик кои се организирале во изминатата година или учество на најмалку 6 настани или спроведни минимум 2 младински програми или настани.

Придружните членови на Генералното собрание треба да биле активни во активностите на организацијата најмалку шест месеци (изминатата т.е. 2016). Активни во организацијата се смета спроведување, планирање и учество на активностите во Крик кои се организирале во изминатата година или учество на најмалку 3 настани. Придружните членови немаат право на глас.

Call for participants for 3 workshops in the “European Action Week Against Racism” (18. – 26.03.17) in the Youth Center KRIKNI , Skopje

CYA KRIK issues: Call for motivated participants for creative workshops

What and When :
1.) Movie + Discussion – 20.03.17 (MO)
2.) Comics for Equality – 22.03.17 (WE)
3.) Racism behind the stories – 24.03.17 (FR)

Where : Youth Center – KRIKNI Skopje, Macedonia st. Karadzica 6

More about the project:
CYA KRIK is delivering activities for European Action Week Against Racism. This year the campaign slogan is “Don’t be divided, Stay UNITED!” From 18-26 March, hundreds of civil society groups all over Europe will organise activities to mark the Action Week and stand up against racism, division and hate.
Here is also a link to the site http://weekagainstracism.eu/

1.) Movie + Discussion
Screening movie The Help, drama film directed and written by Tate Taylor, and adapted from Kathryn Stockett’s 2009 novel of the same name. The film and novel recount the story of young white woman and aspiring journalist Eugenia “Skeeter” Phelan. The story focuses on her relationship with two black maids, Aibileen Clark and Minny Jackson, during the Civil Rights era in 1962 Jackson, Mississippi. In an attempt to become a legitimate journalist and writer, Skeeter decides to write a book from the point of view of the maids—referred to as “the help”— exposing the racism they are faced with as they work for white families. Movie The Help is perfect to share awareness about
racism, class and race issues. After the movie we will provide a discussion.
2.) Comics for Equality
The goal of this creative workshop is to draw own big comic and every participants will create one scene. At first the participants will learn about the topic racism and try to draw their own experience in a short comic. The participants will work in cool new area and followed by relaxed music.
3.) Racism behind the stories
We will start with a special exhibition followed the idea of “living library”. Instead of persons –which will be the books – the participants need to discover stories about racism . Later we will open a discussion round about the stories which are discovered and we will finish with watching emotional videos about racism.

Who and how can apply?
Every young person who is interested in the topic of racism and wants to break the stereotypes in creative way.

If interested to apply fill in this Application Form for participants .

For all workshops – The call is open until Thursday the 16th of March.
For any additional questions contact us at evskrik@gmail.com

Call for participants for a dance club and a wall painting workshop – March 2017 in the Youth Center KRIKNI , Skopje

CYA KRIK issues: Call for motivated participants for creative workshops
What : Creative workshops
– dance club “ imPOSSIBLE – I´m gonna dance on the walls call freedom”
– wall painting – “Feelings on the wall”
When :
dance club: 21st March – 23rd June 2017
wall painting: 23rd March – 23rd June 2017
Where :
Youth Center – KRIKNI Skopje, Macedonian

More about the projects:
Dance club – The goal is a performance for the big event in June 2017. It´s a sport course as well. The workshops will be in mixed groups, youth with and without disabilities can participate. The participants will join learning nice movements based of hip hop and ballet, knowledge about ballet and great music. One volunteer – who love to dance and dance as well – will be the trainer and help you to feel free to dance and teach them dance movements and the whole performance, too. We will create a great performance in a trust group.

Event on FB: https://www.facebook.com/events/326662824398224/
Wall painting – This project will increase your critical thinking skills, allow you to draw what you think, too. It´s a creative workshop and we will be drawing, coloring and painting. On the end we will work on a big wall and draw one big picture together. At first the workshops are more focused on drawing at papers and flip-charts. We will share drawing skills and advice on different kind of drawing styles exist.

Event on FB: https://www.facebook.com/events/1282000731876091/
Participant’s profile:
Dance club
● at least Intermediate level of English Language;
● have great interest in dancing (hip hop and ballet as well);
● motivation in attending the dance course and participate actively;
● able to come in the Youth Center – KRIKNI once per week
● tolerant and open for news
● youth with disabilities are welcome
● to love and to feel the music.
Wall painting
● at least Intermediate level of English Language;
● have great interest in drawing, coloring and painting;
● motivation in attending the drawing and painting course and participate
actively;
● youth with disabilities are welcome
● able to come in the Youth Center – KRIKNI once per week
● inspirited and open mind .

* The call is open for youth aged 14 – 20 years.

Dance club – The call is open until 19th of March .
Wall painting – The call is open until 21st of March .

If interested to apply fill in this Application Form for participants.
For any additional questions contact us at evskrik@gmail.com

Натпреварувај се за карти на EXIT фестивалот 2017

Здраво млади! Дали можеби планиравте да го посетите овогодинешниот Exit фестивал? Дали би сакале да освоите 2 влезници за “Exit” фестивалот кој ќе се одржи од 6-ти до 9-ти Јули 2017?

Се што треба да направите е да се пријавите вие, заедно со вашето другарче (со кое сакате да го посетите фестивалот ) на овој формулар.  Да дојдете во четврток (09.03.2017) во 18:00 часот во просториите на новиот Младинскиот центар КРИКНИ и да земете учество во предизвиците што ви ги приготви тимот на КРИК.

Новиот Младински центар КРИКНИ е отворен и почна со работа во февруари 2017 година преку иницијативата „Мрдни со прст“ на НМСМ и ќе им биде на располагање на младите од Скопје и пошироко.  Центарот се наоѓа во населба Пржино на ул. Караџица бр. 6

Рокот за аплицирање е до 09.03.2017 – 12:00 часот.

Пријавете се, ве очекуваме !