Младинско учество за СИТЕ!

ИСТРАЖУВАЊЕ- ДНЕВНИ ЦЕНТРИ, СПЕЦИЈАЛНИ ШКОЛИ И МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

    Ова истражување или мапирање го спроведува Центар за младински активизам ЦМА-Крик, како дел од проектот Младинско учество за СИТЕ!, во рамки на проектот „Средиште на младински банки за Западен Балкан и Турција“.
Проектот кој го спроведува ЦМА Крик има за цел да придонесе кон создавање на силно, инклузивно општество во кое младите луѓе со и без попреченост целосно учествуваат и придонесуваат во неговото развивање, развивајќи се на лично и социјално ниво.
Проектот се состои од 3 тематски блокови. Првиот блок се состои од истражување/мапирање на граѓански организации и специјални институции на национално ниво. Документот што ќе произлезе од процесот ќе биде споделен со сите релевантни чинители.
Вториот блок се состои од 3 младински програми кои ќе се спроведуваат во 3специјални училишта од Скопје. Програмите вклучуваат едукативни работилници, активности на отворено и неформални дружби на млади со и без попреченост.
Третиот блок содржи мапирање на позитивни приказни на млади со попреченост, кои преку аудиовизуелен материјал ќе бидат прикажани во 8 градови низ Македонија.

Мапирањето на граѓански организации кои нудат услуги за млади и специјални институции се јави како потреба од 6 годишното работење на ЦМА Крик. Генералната слика која се среќава во државата е дека младите со попреченост многу тешко можат да добијат пристап до понудата на младинска работа и активностите кои граѓанските организации ги нудат за млади. Затоа тие се зависни од понудата на активности која доаѓа од 4 специјалните институции (дневни центри, специјални училишта и слично) Преку овој документ, ЦМА Крик цели да ја поттикне соработката помеѓу овие чинители на национално ниво, како би се овозможил пристап на младите со попреченост во овие активности, но и би се подобрил квалитетот на активностите и капацитетите на граѓанските организации за работа со овие лица. Понатаму, преку овие соработки би се зголемила свесноста за унапредување на социјалната инклузија во општеството, но и практичната примена. Проектот „Средиште на младински банки за Западен Балкан и Турција“  е поддржан од Европската комисија, а ги вклучува организациите: Ана и Владе Дивац Фондација – Ana and Vlade Divac Foundation (Србија), Прима асоцијација – Prima Association (Црна Гора), Центар за промена и менаџмент на конфликт – Center for Change and Conflict Management (Албанија), Фондација за волонтирање – Community Volunteers Foundation, како и Младиинфо Интернационал (Македонија).

    Целта на проектот е да се поттикнат младите луѓе да делуваат во нивната локална заедница и преку кампањи за застапување да се приближат и вклучат во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Во рамки на овој проект, како регрантисти, ЦМА Крик го спроведува проектот “Youth Participation for ALL”. Главната цел на проектот е да придонесе кон создавање на силно, инклузивно и демократско општество во кое младите луѓе се целосно вклучени и помагаат во неговиот развој, развивајќи се себе си на лично и социјално ниво.”

Истражување – Дневни центри специјални школи и младински организации во Македонија

Следете ги новостите!

Претплати сѐ за да бидеш во тек со сите можности за млади.

Никогаш нема да ја дадаме, да тргуваме или да ја продадеме вашата е-маил адреса. Може да направите unsubcribe во секое време.

mk_MK