Автономно вработување, еманципаторно и трансформативно учење-ПРКАВ програма

АВТОНОМНО ВРАБОТУВАЊЕ, ЕМАНЦИПАТОРНО И ТРАНСФОРМАТИВНО УЧЕЊЕ- ПРКАВ ПРОГРАМА

ИР1 Педагошки пристап за еманципативно учење

Овој интелектуален резултат воведува не-конвенционални пристапи во образованието, како што се трансформативното и еманципативното учење и нуди епистемолошки поглед. Содржи темелна дефиниција за тоа што е автономно вработување во рамките на програмата ПРКАВ (Програма за развивање компетенции за автономно вработување). Погледнете како предлагаме примена на практиките во неформални и формални форми на учење.

ИР2 Национални препораки за имплементацијата на ПРКАВ програмата за ментори

Националните препораки се наменети за поддршка на спроведувањето на обуките за менторите (Дел од ПРКАВ програмата) на национално ниво. Препораките се создадени врз основа на наодите од анализата и проценката на спроведувањето на обуката и го одразуваат искуството на сите засегнати страни вклучени во овој процес. Тие можат да се пренесат на други полиња на образование и обуки за спроведување на образовни програми, засновани на еманципативно и трансформативно учење. Секоја партнерска организација го создаде овој интелектуален резултат за своето национално опкружување, но сепак подготвивме и резиме на англиски јазик што е достапно за употреба за поширока јавност.

 ИР 3 Курикулум за ПРКАВ програмата за ментори

Создадовме неформална програма за обука на ментори како дел од ПРКАВ програмата. Тоа е 400-часовна програма за неформално учење која им овозможува на учесниците да развијат компетенции и создадат социјални мрежи кои ќе им помогнат да изградат проектни идеи за создавање нови вработувања, независно од пазарот на трудот и / или подобрување на конкурентноста на пазарот на трудот. Наставната програма за ментори во програмата ги содржи сите елементи на самата програма. Предложено времетраење ако обуката е 200 часа.

 

Следете ги новостите!

Претплати сѐ за да бидеш во тек со сите можности за млади.

Никогаш нема да ја дадаме, да тргуваме или да ја продадеме вашата е-маил адреса. Може да направите unsubcribe во секое време.

mk_MK