Автономно вработување, еманципаторно и трансформативно учење-ПРКАВ програма

АВТОНОМНО ВРАБОТУВАЊЕ, ЕМАНЦИПАТОРНО И ТРАНСФОРМАТИВНО УЧЕЊЕ- ПРКАВ ПРОГРАМА

IO1: Pedagogical Outlines for Emancipated Learning / ИР1 Педагошки пристап за еманципативно учење Овој интелектуален резултат воведува не-конвенционални пристапи во образованието, како што се трансформативното и еманципативното учење и нуди епистемолошки поглед. Содржи темелна дефиниција за тоа што е автономно вработување во рамките на програмата ПРКАВ (Програма за развивање компетенции за автономно вработување). Погледнете како предлагаме примена на практиките во неформални и формални форми на учење.\This intellectual output introduces non-conventional approaches in education such as transformative learning, emancipatory learning and other similar approaches and as well offers the epistemological view. It contains a more thorough definition of what is an autonomous employment within the PDCAE program. Take a look at how we suggest the implementation of above mentioned practices in non-formal and formal forms of learning. IO2: National Recommendations on Implementing PDCAE Mentor Training / ИР2 Национални препораки за имплементацијата на ПРКАВ програмата за ментори Националните препораки се наменети за поддршка на спроведувањето на обуките за менторите (Дел од ПРКАВ програмата) на национално ниво. Препораките се создадени врз основа на наодите од анализата и проценката на спроведувањето на обуката и го одразуваат искуството на сите засегнати страни вклучени во овој процес. Тие можат да се пренесат на други полиња на образование и обуки за спроведување на образовни програми, засновани на еманципативно и трансформативно учење. Секоја партнерска организација го создаде овој интелектуален резултат за своето национално опкружување, но сепак подготвивме и резиме на англиски јазик што е достапно за употреба за поширока јавност. / National recommendations are meant to support the implementation of training for PDCAE mentors on national levels of the three partner organizations. They were created based on the findings of analysis and evaluation of the pilot implementation of the training and will reflect the experience of all stakeholders involved in this process. They are potentially transferable to other fields of education and trainings for implementation of educational programs, based on emancipatory and transformative learning. Each partner organizations created this intellectual output for their national environment, yet we prepared the summary in English that is available for the use for broader public. IO3: Informal Curriculum for PDCAE Mentor Training / ИР 3 Курикулум за ПРКАВ програмата за ментори Создадовме неформална програма за обука на ментори како дел од ПРКАВ програмата. Тоа е 400-часовна програма за неформално учење која им овозможува на учесниците да развијат компетенции и создадат социјални мрежи кои ќе им помогнат да изградат проектни идеи за создавање нови вработувања, независно од пазарот на трудот и / или подобрување на конкурентноста на пазарот на трудот. Наставната програма за ментори во програмата ги содржи сите елементи на самата програма. Предложено времетраење ако обуката е 200 часа. \ We created an informal curriculum for training of mentors in the PDCAE. PDCAE is a 400 hours program of non-formal learning that provides participants with development of competencies, real social networks and project ideas for creating employments, independent of the labor market, and/or improve competitiveness on the labor market. Thus the curriculum for mentors in the program contains all the elements of the program itself. The proposed duration if the training is 200 hours.

Следете ги новостите!

Претплати сѐ за да бидеш во тек со сите можности за млади.

Никогаш нема да ја дадаме, да тргуваме или да ја продадеме вашата е-маил адреса. Може да направите unsubcribe во секое време.